Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:

Jetio s.r.o., se sídlem Lehárova 1765/23, 143 00 Praha, Česká republika, IČO: 07029942, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 293334.

E-mail: ahoj@toke.cz

Telefon: +420 728 947 672

Osobní data (údaje) Zákazníků – fyzických osob (dále jen „Subjekt údajů“) jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské Unie, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Osobní údaje  Subjektu údajů jsou dále zpracovávány v souladu s oprávněným zájmem tak, jak jej definuje Nařízení, tedy za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Jetio s.r.o. a Subjektem údajů, zejm. za účelem doručování zboží, dále jsou zpracovávány za účelem přímého marketingu a dále za účelem oslovení osob s preferencemi podobnými Subjektu údajů.

Jetio s.r.o. zpracovává údaje, které Subjekt údajů zadává při vyplňování formuláře za účelem nákupu a dále z důvodu zabezpečení kontroluje IP adresu a dále zpracovává údaje související s platbou.

Cookies a pixels

Jetio s.r.o. využívá pro shora uvedené účely tzv. cookies. Soubory cookies pomáhají společnosti Jetio s.r.o. zapamatovat si nastavení Subjektu údajů proto, aby se mohl přihlásit a realizovat svůj nákup v přizpůsobeném uživatelském rozhraní webu dle nastavení Subjektu údajů a jeho osobních preferencí. Pixels soubory užívají spolupracující osoby, které si tyto přímo spravují.

Způsob zpracování osobních údajů

Získané osobní údaje jsou společností Jetio s.r.o. uloženy na interních discích společnosti Jetio s.r.o. a pro práci s nimi společnost Jetio s.r.o. dále používá:

Google Inc. – sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Pravidla ochrany soukromí společnosti Google
➔ Zásady ochrany soukromí

WooCommerce – e-shop společnosti Automattic Inc., Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., WooCommerce, Inc., and WooCommerce Ireland Ltd., Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin D02 AY86 IE
Privacy Policy

Stripe – platební systém společnosti Stripe, sídlem 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA
➔ Global Privacy Policy – Worldwide

Pays.cz – platební systém společnosti pays.cz, s.r.o., sídlem Štefánikova 836/1, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 03686515
Bezpečnost

V případě výslovného souhlasu jsou pak osobní údaje dále zpracovány společnostmi:

Google Inc. – sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Pravidla ochrany soukromí společnosti Google

Facebook Inc. – sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Zásady používání dat
Co je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)?

Seznam.cz, a.s. – sídlem Radlická 3294, 150 00 Praha 5-Smíchov, Česká republika
Ochrana spotřebitele

Za účelem zajištění řádného doručení jsou osobní údaje potřebné k řádnému doručení předávány doručovací společnosti:

PPL CZ s.r.o. – sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany-Jažlovice, Česká republika, IČO: 25194798
Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob v PPL CZ

General Logistics Systems Czech republic, s.r.o. –  sídlem, Průmyslová 1, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 26087961
Data Protection

Zásilkovna s.r.o. – sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9-Libeň, Česká republika, IČO: 28408306
Smlouva o zpracování osobních údajů

DoDo Czech, s.r.o. – sídlem, Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8, Česká republika
Podmínky poskytování služby DoDo

Z důvodů plnění požadavků státu, právních předpisů, státních norem apod. mohou být osobní údaje Subjektu údajů poskytnuty vybraným třetím osobám (advokát, auditor, daňový poradce, správce IT systému apod.) a to v souvislosti s ochrannou oprávněných zájmů společnosti Jetio s.r.o. Vždy se bude jednat o osoby, které se zaváží splňovat ochranu osobních údajů v rozsahu minimálně stanoveném těmito obchodními podmínkami.

Práva Subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že má Subjekt údajů právo získat od správce informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Základní informace o zpracování osobních údajů a rozsahu jejich zpracování jsou uvedeny v těchto podmínkách.

Právo na výmaz osobních údajů znamená povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Subjekt údajů o to požádá.

Společnost Jetio s.r.o. je povinna na základě právních předpisů uchovávat po zákony stanovené doby získané osobní údaje za účelem plnění smlouvy, dále za účelem plnění povinností stanovených právními předpisy (plnění daňových povinností vůči státu apod.). Je-li některý osobní údaj zpracováván pro konkrétní účel zpracování pouze na základě výslovného souhlasu Subjektu údajů, může Subjekt údajů kdykoliv požádat o výmaz takového osobního údaje z databáze.

Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

Jetio s.r.o. zpracovává osobní údaje jenom z důvodů plnění smlouvy, z důvodů svých oprávněných zájmů a ze zákonem stanovených důvodů. Je-li některý osobní údaj zpracováván pro konkrétní účel zpracování pouze na základě výslovného souhlasu Subjektu údajů, může Subjekt údajů tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo na přenositelnost údajů; pokud si Subjekt údajů požádá, získá od správce (tj. od společnosti Jetio s.r.o.) osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní pro účely zpracování z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem anebo oprávněného zájmu správce

V případě, že bude Subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech Subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Společnost Jetio s.r.o., se zavazuje, že nepoužije osobní údaje Subjektu údajů pro komerční nabídku, nemající souvislost s provozovaným internetovým obchodem, a dále že nebude osobní data Subjektu údajů prodávat anebo používat pro jiné účely, než je uvedeno. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Subjektu údajů předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží. Subjekt údajů bere na vědomí, že užíváním webových stránek budou ukládány (nikoliv reklamní, ale pouze nutné) cookies společnosti Jetio s.r.o. na jeho počítači. Subjekt údajů bere na vědomí, že po vytvoření objednávky a dokončení nákupu mu budou zasílány informační emaily související se zbožím, podnikem, aktuální informace a upozornění formou elektronických sdělení na email Subjektu údajů.