Reklamační řád

ZÁRUKA NA JAKOST, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti.

Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Zákazníka převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Zákazník věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

Práva z vadného plnění

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží (nikoliv potravin!!!) v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Toto ustanovení neplatí v těchto případech:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Zákazníkem, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, jinak má právo:

 1. na odstranění vady opravou věci, nebo
 2. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 3. na odstoupení od smlouvy.

Zákazník sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. použil-li Zákazník věc ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li Zákazník nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li Zákazník věc ještě před objevením vady, Spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Zákazník Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Neoznámil-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci, s výjimkou potravin.

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

MIMOSOUDNÍ UROVNÁNÍ SPORŮ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Jetio s.r.o. a Zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Zákazník – Spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje Prodávající Zákazníkovi nejdříve kontaktovat Prodávajícího za účelem vyřešení nastalé situace. A to buď e-mailem na ahoj@toke.cz nebo telefonicky na +420 728 947 672.

POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

Reklamaci je nutné oznámit co nejdříve buď písemně na adresu Prodávajícího (Jetio s.r.o., se sídlem Lehárova 1765/23, 143 00 Praha, Česká republika), telefonicky na čísle +420 728946672, nebo e-mailem na adrese ahoj@toke.cz a sdělit, v čem reklamace spočívá. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady.

Postup reklamace je následující:

Po uplatnění reklamace si výrobek vyzvedne kurýr Prodávajícího a doručí na adresu Prodávajícího. Náklady hradí Prodávající.

Zásilka musí být kompletní včetně veškeré dokumentace a ve stavu, v jakém ji Spotřebitel převzal při dodávce, případně s označeným místem závady. Ke zboží musí být přiloženy veškeré doklady a listiny, které původní zásilka obsahovala.

Prodávající bezprostředně po obdržení reklamovaného zboží potvrdí tuto skutečnost emailem či telefonicky. Na základě přezkoumání bude vadné nebo poškozené zboží vyměněno, případně bude vrácena kupní cena. Zaslání nového zboží probíhá za stejných podmínek jako v případě standardní objednávky.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od obdržení reklamovaného předmětu. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Spotřebitelem.